Otium at Caversham House

141 Caversham Road, Caversham WA 6055